پرایس

ما آماده ایم پاره های سیب زمینی خشک کرده شده را در شرایط زیر اراعه بداریم:

ف.س.آ.  پوگار -  کیلو بر عوض ۱ دلارایالات متحده

ف.س.آ.  پوگار -  کیلو بر عوض ۹۰  یورو