کارخانه سیب زمینی پوگار

کارخانه سیب زمینی پوگار، شرکت تولیدکننده  از جمله کارخانه های تولید کننده محسوب میشود و تولید کننده پاره های سیب زمینی خشک کرده شده میباشد. این کارخانه علاقه دارد همکاری هایشرا با سایر کارخانه ها گسترش بدهد. برای کاری که به منافع هر دو طرف انجام بپذیرد از شما دعوت میکنیم در جهت همکاری به هم دست بدهیم.

به پوگار خوش آمدید!

پوگار را مشکل است بدون مضارع سیب زمینی اش به تصور کشید. این جا سیب زمینی برای رشد کردنش از شرایط فوق العاده خوبی برخوردار است: زمین حاصلخیز، آب فراوان، شعای آفتاب، هوای تمیز و مردم زحمت کش دارد.

کارخانه مختص فقط پرورش و کارکرد سیب زمینی میباشد. پرورش سیب زمینی در زمین های خصوصی و اجاری با قوه خود صورت میگیرد و فاصله مضارع نه بیشتر از ۷۰ کیلومتر است.

ما با تمام جهاز معاصر برداشتن حاصل سیب زمینی و پرورش آن دارا میباشیم: وسیله های شوخ زمین، کشت وزرع، وسیله برداشتن حاصل، وسایل حمل و نقل سیب زمینی و استفاده از فضولات و کارکرد پس مانده های تولیدات نیز.

مخازن سیب زمینی از ۶ بخش متشکل است که همواره گنجایش ۴۰ هزار تن سیب زمینی را مدت سال دارد.

تولید و کارکرد سیب زمینی در نوع پاره ها ی سیب زمینی زود پز سالانه تا به ۱۲ هزار تن تولید میشود.