تماسها

۲۴۳۵۵۰،  روسیه، استان بریانسک، پوگار، کوچه موسوم به مولودوژنی، پلاک ۱


تلفون: + ۷  ۴۹۹  ۳۹۴ – ۷۰ – ۹۲

آدرس الکترونی:  pogar-potato-factory@mail.ru

www.potato-flakes.ru